logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

OlivierCompany en haar handelsnamen: OliviersFunctionals en OliviersHappyCreations.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel
van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking hebben op OliviersCompany gevestigd te Zwolle verder te noemen ‘gebruiker’ te leveren
producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld: iedere (rechts)

persoon die bij of via de gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat
nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook
gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen
daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren strekken
slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening
en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijkeverschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of evenuele verplichtingen tot
schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de
overeenkomst.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de
klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,
is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de
klant op te slaan.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra de gebruiker de klant ervan in
kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te
monteren, bij gebruiker klaar staan om door de klant te worden
afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het
moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het
transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van
verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
anderszins wordt door de gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze
termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij niet bindend.

3.5 Mochten er retourzendingen plaatsvinden die niet door schuld van de gebruiker
komen, is de klant altijd verantwoordelijk voor aanvullende
verzendkosten.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn, tenzij is vermeld inclusief omzetbelasting en andere
heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele (bijzondere) extra
kosten welke betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker
aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en
worden één op één doorbelast aan de klant.

4.2 De gebruiker mag ten allen tijden de prijzen van de door hem
geleverde producten aanpassen.

 

5. Betaling

5.1 Indien van toepassing dient de betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum.

5.2 De gebruiker heeft het recht om de afgifte van de producten / diensten zoals overeengekomen met de klant, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker overeengekomen betalingen volledig zijn voldaan.

5.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.4 Indien na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere
betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd
gelijk aan 10% van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief
BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om
schadevergoeding te vorderen.

5.5 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit
artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten
te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder
gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet
aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op
gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld
op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in
Nederland.

5.6 De toepasselijkheid van artikel 6.92 BW is voor wat betreft het in dit artikel
opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

6. Garantie

6.1 De gebruiker biedt standaard een garantie aan van 3 maanden op
productie fouten. De gebruiker behoudt zich echter het recht om hier zelf over te oordelen. In bijzondere gevallen kan de gebruiker
beslissen om buiten deze garantie om, alsnog gedeeltelijke of volledige garantie
te geven.

6.2 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien
fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de
klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van
buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand-, weer- of waterschade, of
indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker
wijzigingen in de door de gebruiker geleverde zaken heeft
aangebracht of heeft laten aanbrengen.

6.3 De gebruiker mag zelf bepalen of hij het defecte product waarbij
hij de klant van garantie van voorziet, vervangt voor een nieuw product of repareert.

7. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product,
dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet
verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van
retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker
van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien
van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten
door gebruiker zijn gecrediteerd.

7.3 De kosten voor retour verzendingen zijn geen zins te verhalen op gebruiker en dus op kosten van de koper. De gebruiker behoudt zichhet recht om zelf te bepalen of de retour kosten uit bijvoorbeeld coulance worden terugbetaald. Echter blijft het risico bij deze retour verzendingen altijd bij de koper.

7.4 Bovenstaande zaken zijn niet op toepassing op producten die buiten de standaard
categorie vallen en dus op maat zijn gemaakt door gebruiker voor de
klant. De klant moet hierbij denken aan volledig klant specifiek product , maar ook
met een custom of andere graphic dan standaard aangeboden.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker , zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in de artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht teruitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtigingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigdde onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen to haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker . Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

 

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëndiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

10. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker is op geen enkele manier aansprakelijk voor (gevolg-) schade ontstaan bij de klant of bij derden door het gebruik van zijn of haar product.

 

12. Geschillen en toepasselijk

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemenevoorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.